top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN Browz & More
 

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Browz & More en cliënt waarop Browz & More deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
3. Indien Browz & More niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat cliënt in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2. Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van Browz & More zijn vrijblijvend. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product en/ of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Browz & More kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een aanbieding vermelde prijs is inclusief 21% BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Browz & More daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Browz & More anders aangeeft.
5. Een cadeaubon kan alleen worden ingewisseld voor diensten van Browz & More en het saldo ervan is gedurende onbepaalde tijd geldig. Een cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld of worden gebruikt voor de aankoop van een andere cadeaubon. Het bedrag van een cadeaubon zal in onderlinge overeenstemming worden bepaald. Browz & More is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van een cadeaubon.


Artikel 3. Afspraken
1. Cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk per email of telefonisch doorgeven aan Browz & More, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak. Bij annulering vanaf 48 uur voor de afspraak wordt 50% van de oorspronkelijke behandelkosten in rekening gebracht of vervalt de aanbetaling van de cliënt.
2. Bij het niet nakomen van een intake gesprek of behandeling wordt 50% van het bedrag van de behandeling in rekening gebracht, bij een tweede keer wordt het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekend. Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Cliënt krijgt hiervoor een factuur thuisgestuurd welke binnen het gestelde termijn van 14 dagen betaald moet worden.
3. Indien cliënt 5 minuten of later dan de afgesproken tijd in de salon komt, behoudt Browz & More zich het recht om de verloren tijd in te korten op de behandeling(en) en toch het hele honorarium in rekening brengen.
4. Indien cliënt 15 minuten of later dan de afgesproken tijd in de salon komt, behoudt Browz & More zich het recht om de afspraak te annuleren en het volledige honorarium te berekenen.


Artikel 4. Betaling
1. Browz & More vermeldt prijzen van behandelingen zoveel mogelijk op de website en bevestigt deze zo nodig vooraf aan de behandeling aan cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
2. Bij het maken van een afspraak voor Permanente Make-up wordt een aanbetaling van €50 gevraagd. Pas wanneer deze aanbetaling is ontvangen, wordt de gemaakte afspraak definitief vastgelegd. Wanneer na 24 uur na het maken van de afspraak de aanbetaling nog niet is ontvangen, zal de afspraak geannuleerd worden.
2.1 Aanbetalingen worden onder geen enkele voorwaarde gerestitueerd. 
3. Cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Indien en voor zover cliënt niet volledig of niet betaalt en Browz & More zich genoodzaakt ziet incassomaatregelen te treffen, komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de cliënt verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van Browz & More om, indien de werkelijke kosten aantoonbaar hoger zijn, de werkelijke kosten aan wederpartij in rekening te brengen.
5. Bij meerdere vorderingen van Browz & More op de cliënt wordt een betaling door cliënt eerst toegerekend aan de eventueel verschuldigde kosten, dan aan de rente en vervolgens aan de oudste vordering, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel cliënt aanwijst.
6. Verrekening of opschorting door cliënt, uit welken hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.


Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. Browz & More verklaart hierbij dat zij de behandeling(en) naar beste kunnen en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren. Browz & More kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken, in geen geval zal dit leiden tot een korting of restitutie van het bedrag van de behandeling.
2. Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient bij voorkeur binnen zes tot acht weken, maar uiterlijk binnen 10 weken na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van cliënt ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
3. Mocht cliënt een nabehandeling wensen die volgens Browz & More (medisch of anderszins) niet verantwoord is, mag deze nabehandeling worden geweigerd.
4. Browz & More is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Browz & More niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
5. Browz & More is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie na behandeling, door lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding of door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.
6. In het geval dat Browz & More aansprakelijk wordt gesteld voor enige door cliënt geleden schade, zal de schadevergoeding worden beperkt tot het bedrag dat door Browz & More voor de desbetreffende behandeling oorspronkelijk in rekening is gebracht.
7. Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover cliënt niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, meer of andere schade te voorkomen alsmede Browz & More niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te stellen van alle ter zake relevante informatie.
8. Browz & More is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die cliënt heeft meegenomen naar de salon.
9. Browz & More is niet verantwoordelijk voor hetgeen bezoekers op Social Media (Website/Facebook/Instagram/Twitter etc.) zetten, bijvoorbeeld in reactie op een bericht en kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.


Artikel 6. Overmacht
1. Browz & More is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Browz & More geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Browz & More niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Browz & More heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Browz & More haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


Artikel 7. Persoonsgegevens & Privacy
1. Cliënt voorziet Browz & More vóór de eerste behandeling van alle noodzakelijke gegevens, en gegevens waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling(en).
2. Browz & More neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in haar dossier en op een klantenkaart. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen aangegeven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG. Gegevens worden derhalve niet doorgegeven dan wel verkocht of verhuurd aan derden zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de cliënt.
3. Browz & More is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4. Geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Browz & More verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


Artikel 8. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen heeft de studio het recht de cliënt uit de salon te verwijderen en de toegang tot de studio te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
2. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.


Artikel 9. Beschadiging en diefstal
1. Browz & More behoudt zich het recht voor om van cliënt een schadevergoeding te eisen indien deze meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Browz & More meldt diefstal te allen tijde bij de politie.

Artikel 10. Garantie
1. Browz & More gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Voedsel en Waren Autoriteiten, de richtlijnen hiervoor zijn op Europees level vastgesteld.
2. Browz & More is GGD gecertificeerd waardoor u als cliënt gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen zal worden uitgevoerd.
3. Browz & More geeft cliënt geen garantie op de behandeling door verschillen in huid.
4. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. Cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling en is verplicht de nazorginstructie zover mogelijk strikt na te leven voor een optimaal resultaat.

Artikel 12. Hygiënevoorschriften
1. Na een inspectie van de GGD aan Browz & More is een vergunning verleend voor het gebruik van pigmentatiemateriaal, waarbij gebruik gemaakt mag worden van de volgende materialen:
- Apparatuur met gebruik van een naaldmodule of cardridge
- Materialen met gebruik van microblades  
De salon voldoet aan alle hygiënevoorschriften welke tevens ook geldt voor de behandelmethode(n). Ook inkt- en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen, dit is gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit. Browz & More werkt met hoogwaardige pigmenten van Biotek en Permablend.

Artikel 13. Klachten
1. Indien cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking, schriftelijk worden gemeld aan de eigenaar van Browz & More.
2. Indien de klacht gegrond is zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de salon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter of een mediator.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op elke rechtsbetrekkingen waarbij Browz & more partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 15. Copyright
1. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om de gehele site of gedeeltes ervan (waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s) te gebruiken. De gegevens zijn eigendom van Browz & More te Zwijndrecht en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele manier over op een gebruiker of rechtspersoon en deze kunnen daarom ook niet de inhoud vermenigvuldigen verveelvoudigen, doorsturen, distribueren en/of bewerken.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met cliënt.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Browz & More is gevestigd te Zwijndrecht en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 78174171.Maandag: 9:00 - 14:00
Dinsdag: 9:00 - 14:00
Woensdag: gesloten
Donderdag: 9:00 - 14:00
Vrijdag: 9:00 - 14:00
Zaterdag: 10:00 - 17:00
Zondag: gesloten

Behandeling alleen op afspraak

Openingstijden

Stationsweg 27
3331 LM Zwij
ndrecht

 +31 6 37304091
 

 info@browzandmore.nl

Browz & More

Direct naar

bottom of page